Bestelformulier

Huurvoorwaarden

 1. De gehuurde materialen zullen worden afgeleverd. Bij aflevering moet er iemand aanwezig zijn. De huurder kan geen aanspraak maken op schade, als bij aflevering of ophalen niemand aanwezig is.
 2. De huursom dient contant te worden voldaan bij aflevering van het gehuurde. Betaling kan ook plaatsvinden door storting of overschrijving op verhuurders bankrekening met nummer: NL50RBRB0917649494 tnv: Gradjes Smoker Verhuur te Zeeland. De betaling dient dan uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de huur op bovengenoemde bankrekening te staan.
 3. Het gehuurde moet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming, te weten als Smoker. Door verhuurder is een instructie verstrekt ten behoeve van het gebruik van het gehuurde. De huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, in die staat te houden en aldus na afloop van de huur weer aan de verhuurder te zullen teruggeven.
 4. Vanaf het moment dat het gehuurde in ontvangst is genomen, is het risico voor de huurder.
 5. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd, en hoe ook veroorzaakt aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of toedoen van derden.
 6. Bij vermissing of schade dient deze vergoed te worden tegen de dan op het moment geldende nieuwwaarde.
 7. De verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld.
 8. Het is verboden goederen van Gradjes Smoker Verhuur door te verhuren of te verkopen.
 9. Het is de huurder niet toegestaan de materialen in gebruik af te staan aan derde, behalve als dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is met de verhuurder. De huurder blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk ten opzichte van de verhuurder voor het gebruik door derden van het gehuurde.
 10. Het vervoeren van het gehuurde door de huurder is niet toegestaan.
 11. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van derden waarvoor de verhuurder op de grond van de wet aansprakelijk gesteld kan worden.
 12. Alle letsel(schade) voortkomende tijdens de huurperiode vanaf leveren tot en met ophalen zijn voor rekening van de huurder. De verhuurder kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 13. Indien er reparaties noodzakelijk zijn aan het gehuurde dan dient de huurder hierover vooraf overleg te plegen met de verhuurder. Het is nimmer toegestaan om zonder voorafgaand overleg met de verhuurder reparaties uit te voeren c.q. uit te laten voeren aan het gehuurde.
 14. De huurder kan de huurovereenkomst annuleren. Indien annulering plaatsvindt van 1 maand tot 14 dagen voor aanvang van de huurperiode, dient de huurder 20% van de huursom te betalen. Indien de annulering geschiedt van 14 dagen tot 5 dagen voor aanvang van de huurperiode dient de huurder 50% van de huursom te betalen. Daarna is de volledige huursom verschuldigd.
 15. Bij de aflevering van het gehuurde rekenen wij € 100,00 borg. Deze borg ontvangt u van ons retour zodra het gehuurde weer opgehaald wordt en er geen schade aan het gehuurde is. Mocht later toch schade blijken aan het gehuurde waarbij verhuurder aan kan tonen dat deze schade door huurder veroorzaakt is dan zal deze schade achteraf nog in rekening worden gebracht bij huurder.

Naar boven

Wilt u meer informatie?

Een Gradjes Smoker® staat garant voor een onvergetelijk gezellig samenzijn.
De smaak van het vlees is niet te evenaren of te vergelijken met een traditionele bbq!